TGM-GPHT: Quyết định thành lập Giáo hạt Hương Phố

2047 lượt xem

Số: 06/2024/QĐLH-TGM

Văn Hạnh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP GIÁO HẠT HƯƠNG PHỐ

Louis Nguyễn Anh Tuấn, nhờ hồng ân Thiên Chúa và quyền Tòa Thánh, làm Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

  • Căn cứ Bộ Giáo luật 1983, các điều 381, 374, 553-555 và những điều liên quan;
  • Căn cứ nhu cầu mục vụ thực tế của Giáo phận;
  • Căn cứ Nghị quyết của Hội Đồng Linh Mục Giáo phận Hà Tĩnh ngày 01/01/2024;
  • Sau khi bàn thảo với Ban Tư vấn và những người hữu trách;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Giáo hạt Hương Phố, được tách từ Giáo hạt Ngàn Sâu, bao gồm các Giáo xứ Ninh Cường, Thượng Bình, Tri Bản, Vạn Căn, Thổ Hoàng, Thọ Vực, Kẻ Vang, Vĩnh Hội.

Điều 2: Sở hạt của Giáo hạt mới được đặt tại Giáo xứ Ninh Cường, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3: Giáo hạt Hương Phố có đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Giáo luật. Linh mục quản hạt Ngàn Sâu, các linh mục và các Giáo xứ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024, mọi điều trái ngược   đều bị huỷ bỏ.

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

Louis Nguyễn Anh Tuấn
Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

Lm. Phêrô Nguyễn Đoài,
chưởng ấn

 (Đã ấn ký)

Có thể bạn quan tâm