TIỀN CHỦNG VIỆN THÁNH GIOAN PHAOLÔ II

Địa chỉ: Xã Thạch Trung, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0865.165.636

Giám đốc: Lm. Phaolô Bùi Đình Cao
Linh hướng:  Lm. Antôn Võ Thành Công

Tiền Chủng sinh khóa II (2021-2023)
Tiền Chủng sinh – Khóa I (2019-2021)


ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH PHANXI CÔXAVIÊ

Địa chỉ: Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Số điện thoại: 0383. 861. 266

 

Ban Giám đốc

+ Giám đốc: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh

+ Phó Giám đốc, kiêm Giám học: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

+ Thư ký: Lm. GB. Hoàng Đông Dương

+ Quản lý: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Khai