Giáo hạt Ngàn SâuQuản hạt: Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình

Sở hạt: Giáo xứ Tràng Lưu
Số giáo xứ: 16

Số giáo dân (năm 2021): 31.177