Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ Nt. Maria Nguyễn Thị Hạ và Maria Nguyễn Thị Đức (CĐ. MTG Chân Thành)

337 lượt xem