Giáo hạt Can Lộc

Quản hạt: Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá
Sở hạt: Giáo xứ Tân Vĩnh
Số giáo xứ: 9
Số giáo dân (năm 2021): 24.635