VPTGM – Thư mời Khánh thành Nhà Hưu dưỡng Linh mục tại Quảng Bình

2201