VP TGM – Thông báo về việc tạm hoãn ngày tựu trường của các chủng sinh

892