Văn phòng Tòa Giám mục: Thông báo về việc mở lại Thánh lễ với sự tham dự của cộng đoàn

2018