Trực tuyến Thánh lễ: Mừng Hồng ân Thánh hiến Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, ngày 18/11/2021

153

Thánh lễ Mừng hồng ân thánh hiến Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, thứ Năm, ngày 18/11/2021.

Nguồn: http://GpVinh.com