TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬNGiám quản Giáo phận:
ĐGM. Louis Nguyễn Anh Tuấn

Đại diện Thừa ủy: Lm. GB. Nguyễn Khắc Bá
Chưởng ấn, Thư ký TGM., Đại diện Tư pháp
: Lm. Phêrô Nguyễn Đoài

Quản lý Giáo phận: Lm. Giuse Phan Đình Trung

BAN TƯ VẤN (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

 1. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá
 2. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương
 3. Linh mục Phêrô Nguyễn Đoài
 4. Linh mục Giuse Phan Đình Trung 
 5. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái
 6. Linh mục Phêrô Lê Nam Cao
 7. Linh mục Phaolô Bùi Đình Cao
 8. Linh mục Antôn Võ Thành Công
 9. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Đình
 10. Linh mục Phêrô Trần Ngọc Hưởng
 11. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai
 12. Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh