Thư phân ưu của Hội đồng Giám mục Việt Nam về sự ra đi của Đức cố Hồng y Roger Etchegaray

343

Trước sự ra đi của Đức cố Hồng y Roger Etchegaray, vị đại ân nhân của Giáo Hội Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã viết thư phân ưu. Sau đây là nội dung bức thư:

Văn Việt