Thiệp mời: Thánh lễ mừng 95 năm thành lập Dòng và truyền chức Phó tế, Linh mục cho các Tu sĩ Dòng Thánh Tâm Huế

727

Dòng Thánh Tâm Huế kính gửi quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Bề trên, quý Cha, quý Chủng sinh, quý nam nữ Tu sĩ và anh chị em thiệp mời dự mừng 95 năm thành lập Dòng và truyền chức Phó tế, Linh mục cho các Tu sĩ Dòng Thánh Tâm Huế. 

Kính xin quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Bề trên, quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ân nhân, quý Khách và anh chị em cầu nguyện cho các tiến chức được dồi dào ơn Chúa, trở nên những phó tế và linh mục thánh thiện, như lòng Chúa mong ước.

Dòng Thánh Tâm Huế