Sự kiện nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy: Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân chia sẻ cảm xúc

372

Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn chia sẻ về biến cố nhà thờ Đức Bà Paris cháy.