Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camêlô – Chuyên viên tâm lý trình bày về “Vòng đời của một cuộc hôn nhân”

428

LM GB. PHƯƠNG ĐÌNH TOẠI THUỘC DÒNG CAMÊLÔ – CHUYÊN VIÊN TÂM LÝ TRÌNH BÀY VỀ “VÒNG ĐỜI CỦA MỘT CUỘC HÔN NHÂN”