Giáo hạt Tam Tòa

Quản hạt: Lm. Phêrô Trần Văn Thành
Sở hạt: Giáo xứ Tam Tòa
Số giáo xứ: 9
Số giáo dân (năm 2021): 7.407