Cáo phó – Bà cố Matta Mai Thị Đầng, thân mẫu Linh mục Phêrô Nguyễn Trọng Đường và Nữ tu Matta Nguyễn Thị Hồng, SPC qua đời

802