Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

844