Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật I Mùa Vọng năm C

1297

Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 24

Download bài hát Hiệp lễ “Tỉnh thức và cầu nguyện” (pdf)

Lm. Thái Nguyên